Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

 • Default Alternative Text

  Verantwoordelijkheid en ethiek

Verantwoordelijkheid en ethiek vormen de kern van onze strategie"Bij Schneider Electric is een van onze belangrijkste waarden het engagement om ervoor te zorgen dat ons bedrijf wereldwijd op ethische, duurzame en verantwoorde wijze functioneert. Als wereldwijd bedrijf gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervullen van wettelijke vereisten, met name op het gebied van bedrijfsintegriteit en mensenrechten.

Als CEO van Schneider Electric en President van het Global Compact France van de Verenigde Naties wil ik mijn niet-aflatende toewijding bevestigen om te handelen volgens de hoogste ethische normen. "
JPT-2015-392x351
Jean-Pascal Tricoire,
CEO en voorzitter Schneider Electric
 • Een gemeenschappelijk referentiekader Onze Principles of Responsibility

  Onze Principles of Responsibility vormen een fundamenteel onderdeel van onze inzet en zijn van toepassing op onze werknemers.

  Download de brochure (pdf, 1.3 Mb)
  Default Alternative Text
 • Ons Responsibility & Ethics Dynamics programma

  Het Responsibility & Ethics Dynamics (R&ED) programma is ontworpen om de inspanningen van onze medewerkers te ondersteunen om onze Principles of Responsibility na te leven.

  Klik hier voor meer informatie
  Default Alternative Text

Focus op mensenrechten en bedrijfsintegriteit


Mensenrechten


In 2011 hebben de Verenigde Naties de Guiding Principles on Business en Human Rights uitgegeven, die de rollen en verantwoordelijkheden van staten en bedrijven in die kwestie nauwkeurig hebben gedefinieerd. Als bedrijfsleider wil Schneider Electric deze principes volgen en promoten. Duurzaamheid vormt de kern van de strategie van ons bedrijf en we zijn ervan overtuigd dat toegang tot energie een fundamenteel mensenrecht is.


Met een nieuw mensenrechtenbeleid, goedgekeurd door CEO Jean-Pascal Tricoire, bevestigen we onze inzet om te streven naar het respect van alle internationaal erkende mensenrechten in onze waardeketen.Zakelijke integriteit


Bij Schneider Electric moedigen we onze medewerkers aan om ethisch verantwoord zaken te doen door een nultolerantiebeleid te hanteren ten aanzien van corruptie en andere onethische praktijken. Om de integriteit van bedrijfsactiviteiten te bevorderen en te ontwikkelen, zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven tegen corruptie opgezet of versterkt, zowel op het gebied van preventie als beheersing. 


Schneider Electric werd in 2014 lid van Transparency International om de integriteit van bedrijven te bevorderen en te versterken. TI is een toonaangevende NGO die tot doel heeft de corruptie te stoppen en transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit op alle niveaus en in alle sectoren te bevorderen. De Groep neemt deel aan intercompany uitwisselingen georganiseerd door de NGO.


 • Ons globale beleid tegen intimidatie

  Bij Schneider Electric zijn wij van mening dat alle werknemers recht hebben op een respectvolle behandeling op de werkplek en vrij zijn van de demoraliserende gevolgen van intimidatie of ongewenst aanstootgevend of ongepast gedrag. Het globale beleid tegen intimidatie definieert de wereldwijde positie van Schneider Electric ten aanzien van intimidatie en toont onze toewijding aan nultolerantie ten aanzien van intimidatie, waaronder seksuele intimidatie.

  Meer informatie
  Standaard alternatieve tekst
 • Leverancier: Een verantwoordelijke schakel zijn in onze supply chain

  Het hoogste niveau van ethiek, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming vormen de kern van de inkoopprincipes van Schneider Electric. Elke leverancier verbindt zich ertoe adequate procedures in te voeren, te onderhouden en na te leven ter ondersteuning van de vereisten van onze gedragscode voor leveranciers. Dit impliceert dat een sterk managementsysteem wordt geïmplementeerd, toegepast en onderhouden om naleving van deze code te waarborgen, het risico van afwijkingen te verkleinen en voortdurende verbetering te garanderen.

  Meer informatie
  Schneider Electric technicians discuss Industrial Production and Automation

Ons alarm escalatieproces  

alert-esc-380x380

We hebben een waarschuwingsproces ontworpen om medewerkers naar de juiste instanties te leiden, gerangschikt op volgorde van prioriteiten:
 • Contact opnemen met de manager
 • Gebruik van bestaande in-house verkooppunten (wettelijk, financieel, RH, milieu, etc.), of 
 • Contact opnemen met de Group Fraud Committee via het professionele waarschuwingssysteem dat toegankelijk is via internet of een meertalige telefoonlijnEen professioneel waarschuwingssysteem: de R&ED-lijn


Wanneer een werknemer slachtoffer of getuige is van een gebeurtenis die ethische kwesties raakt, is sinds 2012 een professioneel waarschuwingssysteem beschikbaar om informatie over dergelijke gebeurtenissen te melden. Dit systeem zorgt voor de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen en beschermt de anonimiteit van de klokkenluider (tenzij er een tegengestelde wetgeving bestaat).

In overeenstemming met de lokale wetgeving wordt dit systeem geleverd door een onafhankelijk bedrijf en worden waarschuwingscategorieën, een vragenlijst en een protocol voor informatie-uitwisseling voorgesteld tussen de persoon die de waarschuwing afgeeft en de persoon die verantwoordelijk is voor het onderzoek ervan. Elke waarschuwing wordt beoordeeld door de fraudecommissie van de Groep, die een team van twee personen aanwijst om het onderzoek te leiden, bestaande uit een Compliance Officer en een onderzoeker van het Schneider Electric Bureau of Investigation.

Op basis van de bevindingen van het onderzoek neemt het management passende maatregelen om de betrokken partij(en) te bestraffen of vrij te pleiten. Elk jaar wordt een gedetailleerd rapport met statistieken (aantal en soort signaleringen per regio) voorgelegd aan het Auditcomité en het Group Executive Committee, dat de preventieve en correctieve acties die moeten worden genomen, evalueert en goedkeurt.

Tenzij er wettelijke bepalingen van het tegendeel zijn, kan het systeem worden gebruikt voor het verzenden van waarschuwingen op de volgende gebieden in elk land waar de Groep actief is: discriminatie, intimidatie, veiligheid, milieuschade, oneerlijke concurrentie, corruptie, belangenconflicten, boekhoudkundige manipulatie , documentvervalsing, handel met voorkennis, diefstal, fraude en verduistering.
113 ethische meldingen zijn in 2014 opgekomen in het R&ED-lijnensysteem: 3/4 van hen waren gerelateerd aan mogelijke financiële fraude/belangenconflicten; de resterende 1/4 hadden betrekking op beschuldigingen van discriminatie/pesterijen/oneerlijke behandeling van werknemers.

data-sd-rep-380x380

Ga terug naar de startpagina van Duurzaamheid

Klik hier